Vài nét sơ lược về
tác giả

Ba mươi năm Thơ Xuân trên đất khách
Chúa Giáng Sinh

Còn sống một ngày

Nằm trong huyệt lạnh

Qua khỏi lục tuần

Soi gương

Vấn kế

Chợt thấy đời trẻ lại

Ði giữa rừng thu

Ðổ Bến
Ðời Hoa
Ðời vẫn còn nhiều
mơ tưởng
Lẩm Cẩm

Mời Em
Người yêu tôi vẫn ngọt ngào
Nói sao cho trọn
tình tôi với nàng

Ta trở về đây
Tà Tà
Thơ, Rượu, Ðàn Bà
Thức trọn đêm dài
Thư tình xứ Huế
Thuyền Bát Nhã
Tình Thu
Vẫn chuyện tháng Tư
Vẫn thấy người xưa
còn đẹp mãi

Xin em một nụ cười
Xuân này con vẫn
chưa về được

Tình Xa Xứ
Chưa chắc đêm nay 
nàng đã ngủ

Mộ Tình

Mối tình Ðiện Toán

Ta trở về đây

Thuyền Tình

Tình lụy cho nên
sớm bạc đầu

Vô Ngã Vô Ưu

Cảm đề thi tập
"Những Dòng Kỷ Niệm"

THƠ ANH NGỮ:

Pentagon at risk

Suicide in the sky

(Sẽ bổ túc thêm)

Email:
VINHLIEM9@AOL.COM

Trở lại trang gốc