Quê cha Hà Mật
Quê mẹ Thi Nhơn
Cựu học sinh Trung Học Trần Quý Cáp 60-67
Ngưng làm thơ từ năm 1971
Bắt đầu viết lại khoảng năm 1996
Bút hiệt khác đã dùng: Phu Vân

THUOCHUYNH@YAHOO.COM