Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

 

 

 

 

 

Ðất Quảng
Ðàn  tôi
Ðộc ẩm ngày xuân
Tết kinh tế mới

Trăng tù...
Mừng bạn già
có vợ Tây

Tết tù ..tu

Tù đốn cây cảm tác

Ðêm trở về Ðà Nẵng

Mừng được nuôi heo

Kiêng thuốc

Nhớ Hội An

Nhớ nắng

Phố và rừng

Rồi về

Về gành


(Sẽ bổ túc thêm)

Email:
nguden@hotmail.com

Trở lại trang đầu