Make your own free website on Tripod.com

Kiêng thuốc

Sợ vợ cho nên thuốc phải kiêng 
Hút ngày vài điếu đỡ lo phiền
Chừ đây thiếu thuốc mờ con mắt 
Bíết rớ vào đâu cho đỡ ghiền 
Cái thế lo toan đành phải vụng 
Cầm roi dạy vợ chẳng còn quyền 
Nhắn ai có thuốc , dư hơi đấu 
Miệng lạt trà thiu ...chực bạn hiền .


Ngù Ðèn 
Tampa / Fl