Make your own free website on Tripod.comTam Kỳ Xưa và Nay
của : VÔ DANH

Phong cảnh Hà Ðông có phải đây
Có tòa Ðại lý có lầu Tây
Khúc sông Bàn thạch quanh quanh chảy
Ngọn núi Thanh lâm lớp lớp xây
Kim đái , đai vàng đâu chẳng thấy
Thạch kiều , cầu đá vẫn còn đây
Sông Tiên nào thấy Ông Tiên tắm
Bủa lưới giăng câu mấy chú chài ./


Khổng Miếu Hội An
Cẩn họa : LÊ VĂN BÁ

Cổ miếu Khổng khâu phố Hội đây
Thờ nhà hiền triết rạng Ðông Tây
An bang - ngôi thứ bình thiên hạ
Tế thế - bạn thù thành quách xây
Vạc đỉnh khói hương loang cõi giới
Lời vàng cẩn khắc vẫn còn đây
Cầu kiều luận sách vang lời giảng 
Bá tánh an vui chẳng mẻ, chài .