Make your own free website on Tripod.com

Khai Lý Lịch

 

Lý lịch Đèn tôi mang họ Ngù

Ba đời ruộng rẩy khố che khu

Vốn xưa giặc miệng bôi đen cáo

Nay tiếp trêu chồn chửi  nhặng bu

Chữ nghĩa không qua trang Bửu giám

Đèn dầu tối mịt sử Xuân thu

Bất tiêm đêm tối dong chao rọi

Về cội , nào khe cóc nhái hù  

Ngù Ðèn