Make your own free website on Tripod.com

Cù Nhớ Vợ
của Cù Huy Cận 

Mấy lời nhắn nhủ mẹ thằng Cu 
Kháng chiến nên Anh ở Chiến khu 
Nhớ vợ thôi đành cười trống lảng 
Thương con chẳng lẽ khóc hu hu 
Không Tiên,cạnh núi , thành Tiên cả
Chẳng Phật , xa nhà , cũng hóa tu
Gắng đợi công thành tròn nợ nước 
Anh đền mẹ nó.....mấy thằng cu .


Họa trả Cù huy Cận

Không huyền đích thị Mi thằng cu 
Cùng bọn với thằng chó chết Khu 
Mang họa xích Lê đi nhuộm đỏ
Tội rành Hồ dễ khóc kêu hu 
Ðất cha dâng bán Ðồng lòng đọa 
Quê mẹ Giáp vần diệt kẻ tu
Ðâu dễ tái sanh mà Liệu ..sẽ
Chớ đừng ở đó Nghị ...thằng cu .

Già H.O .