Make your own free website on Tripod.com

Hận Kẻ Bán Nước

Suốt mấy nghìn năm ôm hận sâu
Giang sơn điên đảo bởi thằng Tàu
Hùng Vương dựng nước đầy vinh hiển 
Cộng sản dâng quê ngập oán sầu
Buôn nước Hồ gian danh hạng nhất
Bán nhà Nông tặc tiếng nằm đầu
Ðất liền , hải đảo trao cho giặc
Oán thấu trời cao, bọn chó trâu . 

Vương Trùng Dương 
01/28/02

Họa ngược vận :

Quả đúng , bọn này lũ chó trâu
Giang sơn Bắc cống kiếm công đầu
Môi răng - ruột quặn : Nam quan nhục
Hữu nghị - gan bầm ; Bản Giốc sầu
Ðấu tố chẳng là thờ chú Sếnh
Trưng thu nào khác học ba Tàu 
Hồ ,Ðồng, Phiêu, Mạnh ,Thọ , Mười , Duẩn
Trời đánh sập mồ, dẫu cạn sâu . 

Lê Cẩm Thanh