Make your own free website on Tripod.com

Hai Bà Trưng

Nhi nữ làm nên nghiệp Ðế vương 
Thua gì nam tử chí kiên cường 
Thù nhà gom sức dày chinh chiến 
Nợ nước cùng ai trải tuyết sương 
Mê linh một cõi nay mờ bóng 
Sông Hát đôi giòng vẫn tỏa hương 
Dẫu có lơì nguyền xưa Mã viện 
Khí hùng vẫn tỏa khắp muôn phương 

Quốc Thái Xứ Quảng .


Họa 

Nợ nước thù nhà mãi vấn vương 
Nữ nhi đất Việt tỏ kiên cường 
Mê linh dựng nghiệp oai trừ Hán 
Ðâu sá phận đành phải gió sương 
Chí lớn Phong châu ngời tiết liệt
Oai danh sông Hát tích thơm hương 
Bắc quân chùn móng đành ôm hận 
Ơn tạc Hai Bà dậy bốn phương 

Lê văn Bá
Tampa /FL