Make your own free website on Tripod.com
Hạ Cờ Ðập Cầy


Hạ cờ đập óc mấy con cầy 
Ðốm, mực, vện,vàng xin thẳng tay 
Ít nữa cũng đưa cay đôi cái hận 
Nếp than, nhựa mận nhớ xưa rày
Khoe khoang, chuốc béo bằm dồi nướng 
Lên mặt, hợm mình xáo ớt cay 
Mọi thứ riềng, gừng tôi thủ sẳn 
Dây, bao, rơm, củi ..đợi lâu nay 

Chữ " PHU "

Nhất vợ nhì trời vốn nói chơi 
Ai dè lắm trự sính theo thời 
Học đòi đặt bệ "bà" xưng tụng 
Lạy riết thành tinh có mấy hồi 
Chẳng biết chữ "thiên" thêm một vạch 
Không hay dẫu "đại" cũng nhường ngôi 
Việc nhà việc nước đời đà định 
Chồng gọi vợ thưa đủ sướng rồi 


Ngù Ðèn
Tampa