Make your own free website on Tripod.com
HẠ CỜ ÐẬP CẦY


Hạ cờ đập óc mấy con cầy 
Ðốm , mực , vện ,vàng xin thẳng tay 
Ít nữa đưa cay đôi cái hận 
Nếp than , nhựa mận nhớ xưa rày
Khoe khoang , chuốc béo bằm dồi nướng 
Lên mặt , hợm mình xáo ớt cay 
Mọi thứ riềng , gừng tôi thủ sẳn 
Dây , bao ,rơm ,củi ..đợi lâu nay 

Ngù Ðèn
Tampa