Make your own free website on Tripod.com

Gởi Bạn Già Miền Bắc    

 

Ở đây chiều xuống gió hiu hiu

Đài báo trên Anh tuyết xuống nhiều

Nhớ cảnh thân tù không gối chiếu

Thương rày phận hẩm ngũ chèo queo

Nghe đồn Anh kẹp con bồ Mỹ

Rồi lại chia tay bởi nó nghèo

Tình thế như vầy nghe thậm khó

Cảm thông nào muốn nói đùa trêu  ./

 

Mừng Bạn Già Sinh Quý Tử

 

Nhớ câu  -  Thất thập cổ lai hy

Quả đúng ,  Ông cha tiến chậm rì

Bà mới vài mươi thôi chửa đẻ

Ông vừa dăm bó đã khao suy

Thuốc men trau dưỡng thêm tăng lực

Bia bọt râm ri bổ dạ tỳ

Phá lệ chào già bằng tí út

Vui nhà -   Cha Mỹ  - dễ ai bì  .. ./. 


NGÙ  ĐÈN       
Tampa