Make your own free website on Tripod.com

Gởi Bác Kình 
Ðể xin trả lời " Thời nay thơ tếu là thơ đẹp "

Biếm sĩ bác ban chẳng dám đeo 
Không chừng còn dễ bị ăn hèo 
Thầy dùi, mõ bể chèm bèm đó 
Dám dựa mưa giông cóc cỏng trèo 
Thủ phận đèn dầu chao chút sáng 
Nương thân ngù bấc đão đôi lèo 
Mãy phen thiên hạ chê đồ cổ 
Ðược Bác soạn sành mới nói theo 

Quả Bác con giòng cháu giống ngông 
Nội tôn, ngọai tộc..kẻ bằng không
Rặt là cự tướng làng hay chữ 
Ðiểm mặt Tú không đã mấy dòng 
Trời phú điện châm càng nẫy tứ
Phúc nhà dây chạm chẳng còi ông 
Ráng qua cái tuổi tri thiên mệnh 
Không khéo thơ trào tự kẻ lông.

NGÙ ÐÈN 
Tampa