Make your own free website on Tripod.com

Gởi Bác Kình

Dễ xin trả lời    Thời nay thơ tếu là thơ đẹp 

 

Biếm sĩ bác ban chẳng dám đeo

Không chừng còn dễ bị ăn hèo

Thầy dùi , mõ bể chèm bèm đó

Dám dựa mưa giông cóc cỏng trèo

Thủ phận đèn dầu chao chút sáng

Nương thân ngù bấc đão đôi lèo

Mãy phen thiên hạ chê đồ cổ

Được Bác soạn sành mới nói theo

 

Quả Bác con giòng cháu giống ngông

Nội tôn , ngọai tộc ..kẽ bằng không

Rặt là cự tướng làng hay chữ

Điểm mặt Tú không đã mấy dòng

Trời phú điện châm càng nẫy tứ

Phúc nhà dây chạm chẳng còi ông

Ráng qua cái tuổi tri thiên mệnh

Không khéo thơ trào tự kẻ lông   .

NGÙ  ĐÈN  
Tampa