Make your own free website on Tripod.com

Ðộc ẩm ngày Xuân

Xuân đến nghe sầu dạ nhớ nhung 
Phủ hiên tuyết trắng ngập vây trùng 
Thân ôm gối lạnh trông vời bến
Nhắc liệm tình ai dạ nấu nung 
Ngân rót chuông đêm vang khẽ nhắc 
Nửa hồn giăng mắc nhịp tơ rung 
Nâng ly ta cạn cùng nhau nhớ 
Vần khúc duyên hòa mình gối chung .

Ly Hương Nhớ Bạn

Chung gối mình hòa duyên khúc vần 
Nhớ nhau cùng cạn ta ly nâng 
Rung tơ nhịp mắc giăng hồn nửa 
Nhắc khẽ vang đêm chuông rót ngân 
Nung nấu dạ ai tình liệm nhắc 
Bến vời trông lạnh gối ôm thân 
Trùng vây ngập trắng tuyết hiên phủ
Nhung nhớ dạ sầu nghe đến Xuân .

LÊ VĂN BÁ 
Tampa, Florida