Make your own free website on Tripod.com

Ðàn tôi 
Từ " Ðàn tôi " của Nguyễn Bính 


Thuở nao có kẻ chơi đàn
Ðứt dây nên phải tìm sang nhờ người 
Nối dây nối lại cuộc đời 
Bằng tơ óng mượt của người trồng dâu
Ðàn tôi giờ lại đứt rồi 
Dâu xưa mất lối, tơ thôi óng vàng 
Nhà tôi thì cạnh nhà nàng 
Tôi nàng thì cũng trông sang trông về 
Yêu nàng tôi yêu đời quê 
Thương nàng tôi mến tôi mê cây đàn 
Rồi ngày tiễn bước ngỡ ngàng
Ðàn tôi cũng dạo khúc ngang trái buồn 
Dở vui , nàng tặng nụ hôn
Gởi theo với gió cho hồn tôi đau 
Nàng đi , cây cỏ cũng sầu
Tôi nâng phím nhạc gọi dâu trách tằm 
Phải gì , dâu giữ tằm chăm 
Ðàn tôi có đứt , sang thăm nhờ nàng 
Phải gì chuyện cũ lỡ làng 
Ðể tôi đừng nhớ chuyện đàn , chuyện dây 

 Tampa/Fl