Make your own free website on Tripod.com

                       

 

 

                                    Học Ông Hàn Tín

 

 

                                    Ông Hàn Tín luồn trôn. . đâu ở chợ!

                                    Sách cũ ghi giờ đọc giận quá chừng

                                    Phải, thằng hàng thịt lớn xác to thân

                                    Tay dây máu, đành ngậm hờn xả lả

                                    *

                                    Chí như Ông, ra ǵ trí trá

                                    Vổ ngực xưng tên khi gặp được thời

                                    Đâu biết rằng phát pháo lệnh đến nơi

                                    Mấy vạn tinh binh uy nghi tề chỉnh

                                    *

                                    Công của Ông phân minh đời đà định

                                    Thuở hàn vi cơm Phíếu mẫu trả xong

                                    Ngẩn nh́n trời, trời cũng hiểu được ḷng

                                    Th́ ước thú điền viên vui sơn dă

                                    *

                                    Tôi hiểu Ông - Hán đế c̣n mặt lạ

                                    Huống chi thằng bán thịt sẳn con dao

                                    Học ở Ông dẫu lở máu sôi trào

                                    Th́ cắn bút ngâm câu. .chi dả dả.

 

                                                                         NGÙ ĐÈN Tampa FL