Make your own free website on Tripod.com

Chí Thành Thông Thánh 

Vận nước phải hồi Pháp xéo dày 
Dân mình nô lệ thật đắng cay 
Triều đình mê muội khua rao giảng 
Khoa cử , công danh khéo dụ bày 

Mang họ cùng tên Ðào Mộng Giác
Ba nhà cách mạng trà trộn nộp
Kêu gọi . " Hãy dừng , chớ vô tâm
Thức tỉnh , chớ lầm âm mưu giặc
..."

Tiếng bom chấn động nổ lan ra 
Trường thi vang chuyện nỗi nhục nhà 
Thông ngôn , thầy ký hay nô lệ ?
Tiếp tay theo giặc phản Ông Cha '.'.

Trang sử đấu tranh xưa hiển hách 
Khắc ghi ba cụ Phan , Huỳnh , Trần (*)
Ðạp bằng gai góc trẻ lập thân 
Tô rạng Tiền nhân xưa giữ nước .


LÊ VĂN BÁ 
Tampa / Fl

(*) Ðó là 3 nhà cách mạng Xứ Quảng Phan Chu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp đồng lấy tên Ðào Mộng Giác và đồng nộp một bài thơ có tên là Chí Thành Thông Thánh , lời lẽ thống thiết kêu gọi sĩ phu hãy thức tỉnh trước gông cùm nô lệ Pháp .