Make your own free website on Tripod.com

Bài Thơ Cho Cháu Lên Bốn
Thương tặng Kevin + Mindy .

Ông viết bài thơ ở tuổi cuối đời
Kỷ niệm gởi con khi tròn bốn tuổi
Thế hệ mai sau rồi nhiều thay đổi 
Và khúc sử buồn hãy nhớ nghe con 
*
Rồi mai đây , nơi đất khách lớn khôn
Chắc một lần hỏi mình - Ta người Việt ?
Biến cố đời Ông , kể nhiều khó xiết
Chỉ kể con , chuyện biển đất bi ai 
*
Giang sơn Việt ta nối liền một giải 
Từ ải Nam quan đến mũi Cà mau 
Biển xanh , ruộng xanh xanh ngát một màu 
Tháo vát , cần cù tương lai tươi rạng 
*
Ngăn phương Bắc luôn âm mưu xâm lấn
Canh biển Ðông giặc Pháp mãi lăm le 
Máu Ông cha đổ , giữ lấy lời thề 
Sống Ðộc lập , hay tủi hờn đồng hóa .
*
Bốn ngàn năm một lòng như sắt đá 
Hai tiếng Việt Nam kinh thượng tự hào 
Năm châu bốn bể ngưỡng mộ vẫy chào 
Giòng giống Tiên rồng anh thư hào kiệt 
*
Nhưng than ôi - phúc nhà đà muốn diệt 
Bởi lũ gian Cộng sản Việt ngày nay 
Nỡ đang tâm rước giặc về xéo dày 
Lại cắt đất dâng kẻ thù truyền kiếp
*
Ải Nam quan xương Ông cha phơi trắng 
Dựng làm chông nay phải khóc tủi hờn 
Chiều âm u Bản Giốc réo từng cơn 
Vọng về Nam thác reo lời ai oán
*
Bạch Ðằng xưa , sóng hùng , nay than vãn
Khóc Biển Ðông thấp thoáng bóng giặc thù
Trời bao la nay dậy áng mây mù 
Tung cánh chim bằng sao không lo ngại 
*
Chính lũ nó - gây bao diều oan trái 
Nâng rượu mừng kéo cột mốc giật lùi
Hòa heo may lau lách khóc bùi ngùi
Lời tủi hổ của Ông Cha phỉ báng 
*
Cháu của Ông - đây khúc buồn bi tráng 
Như Thái sơn gieo nặng xuống dân ta 
Học về nguồn cái vinh nhục sử nhà 
Mang nhiệt huyết về cùng xây dựng lại ./ 


LÊ CẨM THANH
Tampa / FL