Make your own free website on Tripod.com
Bài xướng của Trần Quang Long
 
Bánh vẽ nuôi dân mồm há mồm
Cà kê khẩu hiệu xôm ôi xôm
Mùa SA (1) nịt miệng đen răng lưỡi
Họa CÚM phun vôi trắng dịch ôn
Đốt Bác quăng sông thương phố thị
Ghé Lăng liệng biển cứu làng thôn
Điềm linh báo hiệu còn chưa tỉnh
Giấc ngủ nào yên: quỉ gọi hồn.

Trần Quang Long
 
(1) SARS
 
 
Bài họa của An Sơn
 
Vất vả lao đao tại cái mồm
Sao vàng cờ đỏ tưởng là xôm
Được thời trâu ngựa làm ông "Cán"
Thất thế chúng mày gọi "ác ôn"
Xô Viết nổ tung tiêu xưởng máy
Đông Âu tan rã tận nông thôn
Từ nay khôn vía mau xoay hướng
Cái miệng oang oang hãy liệu hồn

An Sơn