Make your own free website on Tripod.com

 

 

TẾT ÐẾN VỚI QUẢNG ÐÀ


Giáp Thân Tết đến Quảng Ðà ta
Hưng phế bao lần đã trải qua
Sông núi dọc ngang liền khúc ruột
Biển trời trên dưới một màu da
Ruộng vườn lam lũ mồ hôi Mẹ
Bờ cõi tô bồi thấm máu Cha
Ðất khách tuổi xuân lo học hỏi
Sáng gương Ngũ Phụng đẹp quê nhà

AN SƠN