Make your own free website on Tripod.com

Mother's Day Father's Day

Mother, Father's day 
Chữ nghĩa dài lê thê 
Ơn sinh thành dưỡng dục 
Còn lắm chuyện nhiêu khê 

Công biển trời lai láng 
Một năm mười hai tháng 
Nhưng chỉ mỗi một ngày 
Đáp đền sao xứng đáng 

Người già "trái chín cây" 
Làn gió nhẹ lung lay 
Trái lìa cành rơi rụng 
Chết như trở bàn tay 

Dầu khóc than thương tiếc 
Mẹ cha cũng đã chết 
Đình đám để làm chi 
Phận làm con phải biết 

Làm ăn, chuyện cả đời 
Cha mẹ sống thảnh thơi 
Làm con tròn chữ Hiếu 
''Quạ con biết mớm mồi'' 

'Nursing home, dưỡng lão' 
Cảnh già trông thiểu não 
Mở cửa phòng ngóng trông
Chờ cháu con''Hiếu Thảo''

Ao ước được ở nhà
Nhìn con cháu vô ra
Khi cần sai vặt vãnh
Chẳng cần chi bánh quà

Dắt ông đi mấy bước
Pha cho bà ly nước
Đưa rá trầu, bình vôi
Chẳng cần chi thang thuốc

Tình cảm quý hơn vàng
Sớm tối lại hỏi han
Đó! Tuổi già an ủi
Tiền của cũng chẳng màng

Ôi! Văn minh vật chất
Coi chừng làm biến mất
Đạo lý tự ngàn xưa
Gương lành soi trước mắt

Măng mọc tre lại già
Vòng quanh quẩn diễn ra
Đời người luôn tiến tới
Giữ thuận thảo hiếu hòa

AN-SƠN
Seattle, cuối xuân Ất Dậu 2005