Make your own free website on Tripod.com

IRAQ

Iraq tình hình cũng tạm yên
Cực đoan, quá khích chỉ hơi phiền
Nỗi lo giờ phút lòng G.Bush
Sợ hãi đêm ngày dạ Hussein
Ðảng Bath đánh bom, dầu tổn thất
Người dân Iraq sẽ hao tiền
"Hai Cu"** còn biết nơi đền tội
Ðợi bố Hussein dưới cửu tuyền.

AN SƠN
Hè 2003

** 2 con của Hussein: Qusay và Uday.