Make your own free website on Tripod.com

HỌA THƠ
NGUYÊN HÀ
CHÀO XUÂN BÍNH TUẤT

Xướng:

Ất Dậu tan canh, Tuất vẫy chào
Mừng xuân vẫn nhớ đến công lao
Đêm về gìn giữ người yên giấc
Ngày đến âu lo bọn xé rào
Nhà vắng tôi trung lo bảo vệ
Giậu thưa khách lạ chớ toan vào
Suốt đời trung nghĩa không phai nhạt
Há nỡ vô tình với chúng sao?

NGUYÊN HÀ
 Họa:

Bàn giao Bính Tuất vẫy tay chào
Tết nhất cũng là dịp giải lao
Siết chặt an ninh nên kín giậu
Đề phòng lũ xấu chớ thưa rào
Chào Xuân, rượu quý mời Xuân đến
Đón Tết, trà ngon rước Tết vào
Mục đích ngăn ngừa quân khủng bố
''Lén nghe điện thoại'' cũng không sao!

AN-SƠN
(Seattle, trước thềm Xuân Bính Tuất)