Make your own free website on Tripod.com

Ðón xuân Quí Mùi
Quí-Mùi khai bút


Chúa Xuân đã đến khắp muôn nhà
Óng ánh mai vàng đất Quảng ta
Tiên-Phước nếp hương thơm bánh tét
Hà-Lam đường ngọt mứt chà là
Duy-Xuyên lụa mỏng mềm thân gái
Phong-Thử gấm bông dẻo gối bà
Thuốc xắt tẩm sương tình Cẩm-Lệ
Chè xanh Ðức-Phú, cá An-Hòa


AN-SƠN