Make your own free website on Tripod.com

ĐN NĂM ẤT DẬU

Vũ trụ xoay vần năm thng qua
Mai đo đến độ đ đơm hoa
Sng Thần Nam đưa năm Khỉ
Dịch cm Việt Nam đn tết G
Đấu đ xin đừng bi bẩn mặt
D khng trc vảy cũng trầy da
Tai trời ch nước th lương qu
Bốn biển anh em vẫn một nh.

AN SƠN
Ất Dậu 2005