Make your own free website on Tripod.com

Chuyện dài Việt Cộng

Ðộc tài chuyên chính gắn liền nhau
Việt Cộng dưới trên đỏ một màu
Dân biểu, Hội đồng do Ðảng chọn
Bí thư, Chủ tịch đếch dân bầu
Lơ lơ láo láo "hội đồng chuột"
Lấm lét, lấm la một lũ trâu
Ðói khổ lầm than dân gánh chịu
Thêm vây thêm cánh chúng ngồi lâu.

An Sơn