Make your own free website on Tripod.com

BỆNH DỊCH THẾ KỶ

 Nước Việt điêu linh bởi cúm gà
Gia cầm giết sạch khắp quê ta
Yêu thương thôi hết thời cưng trứng (*)
Sợ sệt từ rày khỏi nỗi da (**)
Thế giới quan tâm ngăn dịch CÚM
Nước Tàu nghiên cứu chủng ngừa SA (***)
Nơi đây Mỹ quốc lo bò dại
Thế kỷ dịch này mới xảy ra. 

AN SƠN

(2004)

 (*)    Cưng như cưng trứng
(**)   Sợ nổi da gà
(***) SARS